Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů Kupujícího je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen "Zákon o ochraně osobních údajů"nebo"ZoOU"). Prodávající zpracovává osobní údaje o Kupujícím výlučně  pro účely plnění práv a povinností dle Kupní smlouvy. K jinému zpracovávání osobních údajů o Kupujícím je Prodávající oprávněn pouze se souhlasem Kupujícího. Kupující má právo být informován, jaké údaje jsou o něm zpracovávány, má právo tyto měnit, doplňovat, případně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováním.
 2. Odesláním objednávky vyslovuje Kupující souhlas se shromážděním, zpracováním a uschováním osobních údajů, které jsou uvedeny v objednávce Zboží, dle Zákona o ochraně osobních údajů v automatizovaně vedené databázi Prodávajícího jakožto správce, případně zpracovatelem, se kterým Prodávajícím uzavře smlouvu, a to pro vzájemnou komunikaci včetně komunikace elektronickými prostředky týkající se smluvního vztahu Kupujícího a Prodávajícího a nezvolí-li jinou možnost i pro obchodní a marketingové účely Prodávajícího tedy pro zasílání obchodních sdělení Kupujícímu prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona číslo 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující je oprávněn kontrolovat a měnit své osobní údaje, a to prostřednictvím e-mailu, písemně nebo v profilu svého účtu.
 4. Kupující prohlašuje, že souhlas uděluje pro všechny výše uvedené údaje a je si vědom svých práv podle ustanovení § 11, § 12 a § 21 ZoOU a že všechny jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé.
 5. Kromě osob dopravujících Zboží nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje Kupující dobrovolně na dobu neurčitou Prodávajícímu a může jej kdykoliv bezplatně odvolat, a to e-mailem nebo písemně. Kupující má rovněž právo odvolat souhlas se zasíláním obchodních sdělení, a to bezplatně e-mailem nebo písemně. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 6. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 7. Prodávající je oprávněn zpracovávat osobní údaje Kupujícího rovněž za účelem řešení sporů, vypořádání pohledávek či vymáhání pohledávek vzniklých na základě uzavřené Kupní smlouvy nebo za účelem plnění jiné povinnosti stanovené příslušnými právními předpisy.
 8. Prodávající prohlašuje, že je schopen dostatečně technicky a organizačně zabezpečit ochranu osobních údajů při zpracování.
 9. Kupující dále souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na Webových stránkách možné provést a závazky Prodávajícího z Kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 10. Kupující konečně souhlasí se zasíláním informací souvisejících se Zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na e-mailovou adresu Kupujícího.