Reklamační řad

  1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci (vytknutí vad) Zboží u Prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku (vady) Zboží, a to zasláním příslušného formuláře na adresu obchod@tenny.cz a zároveň Kupující uvede své kontaktní údaje, popis vady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Formulář k uplatnění reklamace je ke stažení zde.
  2. Kupující je povinen sdělit Prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li Kupující své právo z podstatného porušení Kupní smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení Kupní smlouvy. Kupující je povinen prokázat nákup Zboží (nejlépe dokladem o koupi).
  3. Prodávající je povinen Kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo z vadného plnění uplatnil, a to neprodleně, nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne uplatnění práva z vadného plnění, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně případného potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, popřípadě písemné odůvodnění o zamítnutí reklamace. V Prodávajícího je po celou dobu provozní doby přítomna osoba pověřená vyřizováním reklamací.
  4. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení Zboží Prodávajícímu. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. Prodávající nebo jím pověřená osoba rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku k odbornému posouzení vady. Informaci o nutnosti odborného posouzení Prodávající Kupujícímu sdělí. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Podmínkou pro běh těchto lhůt je, že Kupující k vyřízení reklamace poskytne Prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožní Prodávajícímu přezkoumat reklamované Zboží a dále, že Kupující prokáže koupi Zboží, nejlépe dokladem o koupi, dále Kupující vytkne Zboží vadu, pro kterou jej reklamuje, a sdělí Prodávajícímu, jaký způsob reklamace požaduje. Odmítne-li Prodávající odstranit vadu Zboží, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od Kupní smlouvy. Vytkl-li Kupující Prodávajícímu vadu Zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu vyřízení reklamace nebo do doby, kdy byl Kupující povinen si Zboží vyzvednout. Dojde-li k výměně Zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost Prodávajícího jako by šlo o koupi nového Zboží nebo jeho části. O vyřízení reklamace vyrozumí Prodávající Kupujícího, a to písemně a způsobem, který bude dohodnut při uplatnění reklamace (např. poštou, emailem, sms zprávou). V případě, že se jedná o oprávněnou reklamaci, náleží Kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací Zboží.
  5. Zásilky Zboží, ze kterých není patrné, proč byly Prodávajícímu zaslány, budou vráceny zpět odesílateli na jeho náklady.


O přesném způsobu vrácení / výměny zboží vás budeme na základě dohody informovat

Způsoby převzetí:

- převzetí naším kurýrem

- zaslání poštou


Zásilky na dobírku nepřebíráme